Програма по сектори

Публични дейности и услуги

Публични дейности и услуги

Местната власт има пряко отношение и достатъчно възможности да извърши решителна промяна и да обърне редица неблагоприятни тенденции в сферата на образованието, здравеопазването и публичните услуги за гражданите.

Образованието е основен приоритет в нашата програма за управление. В подготовката на децата и младите хора е заложено бъдещето на този край. Участието на общината не може да бъде сведено единствено до ремонтите на материалната база на местните професионални и общообразователни училища. Нашето намерение е Общинският съвет и кмета да бъдат активен фактор в две посоки:

  • планиране на нуждите на трудовия пазар на територията на общината съвсместно с бизнеса, със социалните партньори и със заинтересованите неправителствени организации;
  • осъвременяване на специалностите и учебните програми в общинските и в държавните училища посредством възможностите, които дава законодателството и в координация с Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на младежта и спорта, както и с други държавни агенции, които имат пряко отношение към законодателния процес. В рамките на тази оптимизация ние ще предложим създаването на нови паралелки с перспективни специалности, свързани с новите технологии, машиностроенето, медицината и редица други отрасли на икономиката.
    В това отношение ролята на местната власт е особено важна заради неблагоприятната демографска тенденция – трайно намаление на броя на младите хора в трудоспособна възраст.
    В краткосрочен план неблагоприятното въздействие върху пазара на труда може да бъде компенсирано чрез актуализиране на план-приема съобразен с нуждите на бизнеса

Култура

Хасково е богат със своето културно наследство. Нашата задача е да го опазим, развием и умножим. Ето защо ние ще:
— заложим в плана за развитие на общината- изграждането на Културно-спортен комплекс с многофункционални зали, кабинети, галерии, ателиета за развиване на културна и образователна дейност
— увеличим общинското финансиране за сектора; •
— актуализираме културния календар на общината и ще го обогатим- със събития по предложения на гражданите и на неправителствените организации;
— предложим регламент и ще учредим годишна номинация „Културен деец на Хасково“ , обхващаща всички видове изкуство и дейности, застъпени на територията на общината;
— подпомогнем читалищата и библиотеките за обновяването на техния фонд и поддръжката на материалната база;
— предоставим общинската база в Петрово Бърдо и почивна база „Смокините“ на децата и юношите от Община Хасково за културно- образователни лагери на преференциални цени;
—създадем «Алея на творците».

Здравеопазване

На фона на добре развитата мрежа от здравни заведения е необходимо да бъде увеличен броя на висококвалифицираните лекари –специалисти. Критично е положението в денталната медицина и това налага осигуряването на необходимите условия и привличане на млади специалисти от други населени места в страната.
Ще създадем към общината специален фонд за подпомагане на млади лекари специализанти.

Зелена система

Атмосферния въздух, чистота и парковете – ще бъдат една от нашите най-важни задачи. В това отношение ние ще:
— въведем система за отчитане на съдържанието на фини прахови частици във въздуха и публични електронни табла за оповестяване на състоянието му в реално време;
— потърсим възможности, ще подготвим и осъществим проекта за вертикално озеленяване и зелени покриви на общински административни, образователни и здравни сгради’:
— въведем изцяло разделното събиране на отпадъците и механизираното метене на улиците и парковете в града; ще създадем стимули за ползване от страна гражданите на компостери пред еднофамилните жилища;

Дигитална община

Понастоящем местната власт е изостанала що се отнася до електронното управление и електронните услуги за гражданите. Това е огромно прахосване на скъпоструващо време за жителите на Хасково и общината.
Ние ще извършим пълна електронизация на регистрите в общината и интегрирането им с националните и областни регистри.
Ще изградим портал с отворени данни и достъп на гражданите до информация до най-важните сектори от живота на града и общината – качеството на въздуха, данни за движението на градския транспорт, данни за свободните места за паркиране в реално време и др.
Ние ще се ангажираме в рамките на мандата да осигурим електронни местни и национални услуги, посредством сайта на Хасковската община. Заедно с това ще въведем и система за проследяване на движението на услугите, а също така контрол на движението на писмата и жалбите на гражданите.
За нас е от ключово значение добрата работа на общинския съвет, както и на общинската администрация. За целта ние ще осигурим онлайн информация както от заседанията на Общинския съвет, така и от тези на отделните комисии.
Ще опитимизираме работата на администрацията и на общинските фирми.

Програма по сектори