Програма по сектори

Градско развитие и благоустройство – нови възможности за живеене, работа и отдих

Градско развитие и благоустройство – нови възможности за живеене, работа и отдих

Усилията ни в тази посока ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата, развитието на рекреационните зони на града, нова организационна схема на движение в града, строителство и усвояване на свободните терени в града, включително бившите военни имоти, реконструкция и обновяване на спортните площадки и съоръжения и инвестиране в ремонти по селата и подобряване на тяхната инфраструктура.
Както и досега общината ще продължи да координира усилията в усвояване на средствата по програмите за саниране на жилищния фонд в града.

Кварталите на Хасково

 • Изработване на нови подробни устройствени планове в синхрон с общия устройствени план
 • Инвестиции за изграждане на канализация в Болярово и частично в Кенана, Изгрев, Куба, Орфей,Хисаря и в други квартали;
  Нашата цел е по време на следващия мандат да бъде достигната средната за страната изграденост на канализационна мрежа по проекти от оперативните програми;
 • Максимално използване на възможностите за достъп до газ за битови нужда от страна на потребителите и финансовите облекчения, които предоставя програмата DESIREЕ GAS;
 • Изработване на проект и задание за отдаване на концесия за поддръжка и ремонти на уличната мрежа и тротоарите в кварталите на Хасково;
 • Преразглеждане и оптимизация на транспортната схема в кварталите и създаване на удобства за работниците и служители, които са заети в индустриалните зони.
  -осигуряване на пешеходен и велодостъп до крайните квартали и индустриални зони и зоните за отдих.

Централната градска част

-Изграждане на общинска автогара на мястото на военните терени на улица „Ком“ и бул. „Васил Левски ;

 • Поетапно освежаване и естетизиране на сградния фонд;
  -Iъздаване на условия за лятно кино и сцена за камерни събития в Градската градина;
  -Решаване на проблемd с безпризорните животни посредством разширяване на съществуващия приют, а при необходимост изграждане на втори.

Градски транспорт

 • Изграждане на втори вътрешен градски ринг като се използват съществуващите улици и градски артерии;
 • Ремонт и разширяване на пропускателните способности на четири от най-натоварените кръстовища и отпушване на „тапите“;
 • Въвеждане и експлоатация на схема за модерно и интелигентно управление на градския транспорт ,светофарните уредби и паркирането
 • Използване на електронната система HaskovoID за таксуване на пътниците в обществения транспорт;
 • Поетапна замяна на тролейбусите с електрически автобуси;

Рекреационни зони

Хасково има две прекрасни места за отдих и спорт – Кенана и Ямача. Наша грижа ще бъде тяхното допълнително благоустрояване и създаване на нови възможности посредством атракционни съоръжения и терени за масов спорт.
Двете ключови задачи, които ще решим:
— актуализация на проекта за Воден парк „Кенана“ и използването на средства по оперативните програма за следващия период за решаване на ключовия въпрос – осигуряване на един или два водоизточника, различни от тези за битови и питейни нужди;
— основен ремонт на съоръженията на стадион „Младост“ и реконструция на спортна зала „Дружба“;

Програма по сектори