Програма по сектори

Човешкият капитал – инвестиции в образованието и свързаност с пазара на труда

Човешкият капитал – инвестиции в образованието и свързаност с пазара на труда

Проблем. Задълбочават се негативните демографски тенденции на територията на община Хасково. Продължава процесът на нарастване на относителния дял на населението над трудособна възраст, като в същото време намалява броят на подрастващите, които се очаква да излязат на пазара на труда. Липсва трайно планиране на необходимостта от работна ръка в структуроопределящите отрасли, застъпени в общината. Особено тревожно е положението с липсата на мотивация сред младите хора за обучение в областта на селското стопанство и за някои професии в машиностроенето.

Решение. Наред с другите предпоставки за икономическото развитие на града и общината от особено значение е образованието. Необходим са преките ангажименти на местната власт в планирането на броя на учениците в отделните специалности в държавните и в общинските професионални и общообразователни училища, в поддръжката на материалната и спорната база, в решаването на въпроса с двусменния режим на обучение, съдействието за организиране на дуално обучение в професионалните училища, както и субсидиране на учениците за участието им на национални и международни прояви.
Наш приоритет ще бъдат:

  • активно участие на общината в изготвянето на държавния план-прием при определянето на профилите и специалностите по професии с акцент върху приема по професии, които действително са нужни на местния пазар на труда;
  • откриване на нови специалности, ориентирани към новите технологии и новите професии в началото на 21 век;
  • създаване на комисия за планиране на приема и дуалното обучение под личното председатeлство на кмета на общината с участието на представители на бизнеса и на професионалните училища;
    — подновяване на спортните площадки в училищата ина материалната база в детските градини;
    — създаването на общински паричен фонд за стимулиране на участието на учениците в национални и международни прояви, свързани с изучаваните предмети и специалности;
    — провеждане под егидата на общината ежегодни Дни на кариератата с участие на ученици и студенти, работодателски и синдикални организации.

Програма по сектори